W zwi±zku z zamiarem realizacji projektu pn. ?Opracowanie procesu diagnostyki symptomowej oraz wnioskowania o stanie technicznym zawieszenia samochodu metod± po¶redni±? w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla M¦P, FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA DANIEL CHRZAN zwraca się z pro¶b± o przedstawienie oferty na okre¶lony w zał±czniku przedmiot zamówienia.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

04 grudnia 2017 r.

ZAŁˇCZNIKI

 

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

DANIEL CHRZAN ? tel. 502 557 136